Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Peruspuurtajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii Perussuomalaiset rp:n valtakunnallisena työntekijäjärjestönä koko Suomen alueella. Yhdistyksen säännöt rekisteröidään suomenkielisenä ja yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on palkkatyössä työskentelevien taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman turvaaminen. Vaikuttaminen työmarkkinoiden toimintaympäristöön , elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan sekä työympäristöasioihin. Yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys voi olla myös yhteistoiminnassa muiden alan etujärjestöjen kanssa.

Jäsenyys

3 § Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua Perussuomalaiset rp:n jäsenet. Jäsen tai jäsenen edustaja ei voi kuulua muihin puolueisiin kuin Perussuomalaiset rp:een eikä voi työskennellä muiden puolueiden toimihenkilönä. Yhdistyksen jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä. Yhdistys voi hakea Perussuomalaiset rp:een yhteisöjäsenyyttä.

Jäsenyyden päättyminen

4 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toimii tai sallii jäsentensä toimivan vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu

5 § Yhdistyksen yleiskokous päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden periaatteista. Jäsenmaksun täytyy ensisijaisesti perustua yhdistyksen vuosittain vahvistettuun talousarvioon. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, yhtymiä ja henkilöitä. Yhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä. Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistyksen kokous

6 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu

7 § Hallituksen on lähetettävä kutsu kirjeellä tai sähköisesti yhdistyksen kokoukseen jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Äänioikeus

8 § Henkilöjäsenen on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen erääntyneen jäsenmaksunsa kahdesti laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää yhdistyksen kokouksessa äänioikeuttaan. Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajala, puolueen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Perussuomalaiset rp:lla on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin 1 puoluehallituksen valitsema edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee 18 ja 19 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, joissa on suljettu lippuäänestys .

Kokousmenettely

9 § Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kevätkokouksessa päätettävät asiat

10 § Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa päätettävät asiat

11 § Yhdistyksen syyskokouksessa

 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja jäsenmaksun suuruudesta,
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenter ivuodeksi,
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 13 §:n määräämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet,
 • valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä päätetään heidän palkkioistaan,
 • päätetään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisest i esittämät asiat.

Hallinto ja toimielimet

12 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on hallitus. Yhdistyksen hallitus voi asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Hallitus

13 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä sekä muille jäsenille kuin puheenjohtajalle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi. Muut hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät ja valtuudet

14 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain ja muun lainsäädännön mukaiset tehtävät ja hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa sekä hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyksen kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
 • valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
 • yhdistyksen jäsenluettelon pitäminen,
 • toimeenpanna varsinaisten kokousten antamat tehtävät,
 • päättää yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,
 • huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
 • kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 6 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
 • toimittaa Perussuomalaiset rp:lle erikseen määrättävin ajoin tiedot yhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä,
 • nimetä yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja aina kaksi (2) yhdessä.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus

17 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään. Tilinpäätös annetaan tilitarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta . Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja sekä yksi (1) varatilintarkastaja joiden toimikautena on kalenterivuosi .

Sääntöjen muuttaminen

18 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä . Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Yhdistyksen purkaminen

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava vastaavalla äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat on luovutettava Perussuomalaiset rp:lle.

PRH 05.03.2019/Rekisterinumero 223.349